DANH SÁCH BCH NHIỆM KÌ 2017- 2022


STT


HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH


CHỨC VỤ


GHI CHÚ

NAM

NỮ

1

Trần Hiệp Tổng

1984

 

CTCĐ

PHT

2

Huỳnh Văn Cường

1978

 

P.CTCĐ

TKHĐ

3

Nguyễn Văn Mây

1983

 

CNUBKT

PBT.ĐTN

4

Sơn Thị Duyên An

 

1985

TB Nữ Công

TTCM

5

Nguyễn Văn Quấm

1980

 

Thũ Quỹ

TTVP

6

Võ Thị Hơn

 

1984

Kế Toán CĐ

KT

7

Tạ Chí Hào

1988

 

Thư Ký