KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

       SỞ GD VÀ ĐT SÓC TRĂNG                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG THCS & THPT LAI HÒA                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
             Số:  90 /KH-THCS&THPTLH       
                                                                                                            Vĩnh Châu, ngày  23  tháng 8  năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018
 
              Căn cứ chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 15/08/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
            Căn cứ hướng dẫn số 1955/HD-SGDĐT ngày 25/8/2017 của Sở GD&ĐT Sóc Trăng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017 – 2018.
            Căn cứ công văn số 392-CV/TU ngày 07/8/2017 của Thị ủy Vĩnh Châu về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.
           Căn cứ hướng dẫn số 133/HD-PGDĐT ngày 07/9/2017 của Phòng Giáo dục thị xã Vĩnh Châu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học THCS năm học 2017 – 2018.
           Nay trường THCS&THPT Lai Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 với những nội dung như sau:
 
PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017
 
I. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
1.  Thuận lợi
                Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; các cấp ngành chức năng của địa phương, đã tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục trong năm học 2016 - 2017. 
               Đội ngũ cán bộ nhà giáo được giao tạm đủ về số lượng theo cơ cấu bộ môn, đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ công tác trong năm học. Đội ngũ nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, đã tích cực thực hiện phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong nhà trường. 
               Cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư đảm bảo đủ phòng học, đồ dùng dạy học cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học tập.
2.  Khó khăn
              Về cơ sở vật chất: Diện tích sân chơi, bãi tập còn hạn hẹp, chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường.
               Nhiều giáo viên chưa ổn định, yên tâm trong công tác. Tỷ lệ giáo viên hợp đồng cao, trình độ tay nghề còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm trong công tác giáo dục và giảng dạy, chưa hiểu rõ phong tục tập quán, văn hóa địa phương dẫn đến hiệu quả giáo dục chưa cao.
             Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi ra lớp đạt thấp. Đời sống của nhân nhân kinh tế còn khó khăn, nhiều học sinh phải ở nhà để phụ giúp gia đình, chưa có điều kiện đến trường.
II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1.   Quy mô trường lớp, tình hình học sinh và đội ngũ
+ Số trường, lớp, học sinh:
      - Tổng số học sinh đầu năm: 1172 học sinh/30 lớp.
      - Tổng số học sinh cuối năm: 1099 học sinh/30 lớp; giảm 73 học sinh.
+ Số CBGV - CNV (trong đó cán bộ QL, giáo viên, nhân viên):
      - Tổng số CBGV- CNV có 66 đ/c. Trong đó: CBQL 04 đ/c ; Giáo viên 56 đ/c; Nhân viên 06 đ/c.
      - Trình độ đào tạo: Trên chuẩn: 16/66 đ/c, tỷ lệ 24.24%.
      - Đảng viên: 36/66 đ/c, tỷ lệ 54.55 %.
      - Biên chế: 61/66 đ/c, tỷ lệ 92.42 %.
      - Hợp đồng: 06/66 đ/c, tỷ lệ 9.09 %.
      - Dân tộc: 14/66 đ/c, tỷ lệ 21.21 %.
      - Nữ: 29/66 đ/c, tỷ lệ 43.94 c%.
2. Chất lượng giáo dục hai mặt
Năm học
2016-2017 Giỏi (tốt) Khá Trung bình Yếu Kém
SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ
Học lực 124 11,28 % 276 25,11% 493 44,86% 194 17,65% 11 1%
Hạnh kiểm 949 86.35% 118 10.74% 32 2.91% 0 0% 0 0%
 
- Tốt nghiệp THCS: 112/115 em, tỷ lệ 97.39 %;
- Tốt nghiệp THPT: 118/118 em, tỷ lệ 100 %;
- Duy trì sĩ số: 1099/1172 học sinh, tỷ lệ 93.77 %; 
- Tỷ lệ học sinh lưu ban: 11 học sinh, tỷ lệ 1 %.
3. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua
               Trong năm học nhà trường đã tích cực triển khai để toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên tiếp tục tham gia đăng ký phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, cụ thể:
- Thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, qua xây dựng kế hoạch cán bộ đội ngũ nhà trường đã có ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo. 
- Thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”: Huy động CB-GV-CNV và học sinh tích cực xây dựng môi trường giáo dục phù hợp với điều kiện của địa phương; ngăn ngừa và phòng chống các dịch bệnh, đảm bảo môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn.
- Thực hiện Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá; đánh giá đúng thực chất, công khai, nghiêm túc, công bằng. Tổ chức tham gia cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn; cuộc thi tìm hiểu nghiên cứu khoa học; thi soạn giảng e-learning, qua triển khai thực hiện đã thúc đẩy được phong trào học tập của giáo viên và học sinh.
- Tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. Kết quả cán bộ giáo viên nhà trường thể hiện rõ hơn ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện và học tập, thật sự là tấm gương cho học sinh noi theo.
- Thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ Quốc, thực hiện an toàn giao thông. Công tác truyền thông về phòng chống dịch bệnh, phòng chống bạo lực học đường được nâng cao. Trong năm học không có CB-GV-CNV, học sinh vi phạm tệ nạn xã hội. 
               Qua các phong trào thi đua và thực hiện các cuộc vận động, mỗi cán bộ giáo viên nhà trường đã thể hiện tốt hơn tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ  nhau trong cuộc sống, trong công tác, nâng cao được chất lượng dạy và học. 
* Kết quả cuối năm.
+ Học sinh tiên tiến: 276 em, tỷ lệ: 25.11 %.
+ Học sinh Giỏi: 124 em, tỷ lệ: 11.28 %. 
+ CB-GV-CNV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến: 48/56 đạt 85.71 %.
+ Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở đạt:  7/ 56 đạt 12.5 %.
+ Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 25/46 đạt 54.35 %.
+ Giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh: 01 (giải Khuyến khích)
4. Công tác kiểm tra nội bộ.
Các công việc đã triển khai thực hiện và kết quả đạt được:
TT Nội dung kiểm tra Kết quả đạt được
1 Kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn. …../…..; Tốt:…..; Khá:…..;  ĐYC:…..
2 Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo. …../…..; Tốt:…..; Khá:…..;  ĐYC:…..
3 Kiểm tra việc quản lí và sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học. Xếp loại: đạt yêu cầu
4 Kiểm tra việc cấp phát, quản lý và sử dụng văn bằng chứng chỉ. Xếp loại : Khá
5 Kiểm tra tài chính, bảo vệ tài sản của nhà trường. Xếp loại : Khá
6 Kiểm tra công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Xếp loại: Khá
 
              Công tác kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn và hoạt động sư phạm của nhà giáo được chú trọng và tổ chức thường xuyên. Kết quả kiểm tra đã có tác dụng thúc đẩy CB-GV-CNV ý thức được việc chấp hành kỷ cương nề nếp, đã chấn chỉnh được tinh thần làm việc, lao động của đội ngũ.
5. Công tác đánh giá kiểm định chất lượng.
              Căn cứ bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông. Hội đồng tự đánh giá trường THCS và THPT Lai Hòa đã đánh giá đủ 5 tiêu chuẩn, 36 tiêu chí với 108 chỉ số. Kết quả như sau:
Số lượng và tỷ lệ các chỉ số đạt và chưa đạt:
- Tổng chỉ số đạt yêu cầu: 86/108 (tỷ lệ %).
- Tổng chỉ số chưa đạt yêu cầu: 22/108 (tỷ lệ 20.37 %).
Số lượng các tiêu chí đạt và chưa đạt: 
- Tổng tiêu chí đạt yêu cầu: 21/36 - Tỷ lệ 58.33%. 
- Tổng tiêu chí chưa đạt yêu cầu: 15/36 - Tỷ lệ 41.67%. 
6. Công tác Phổ cập giáo dục. 
               Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của ban chỉ đạo phổ cập giáo dục thị xã, Phòng Giáo dục Vĩnh Châu đã tạo điều kiện thuận lợi nhiều mặt giúp cho nhà trường hoàn thành công tác phổ cập Giáo dục THCS tại địa phương.
Trong năm 2016 - 2017 công tác phổ cập giáo dục đã có chuyển biến tích cực. Thực hiện điều tra, cập nhật hồ sơ biểu mẫu đầy đủ, khoa học. Thông tin số liệu được quản lý trên phần mềm phổ cập online. 
7. Công tác giáo dục giáo dục chính trị tư tưởng. 
               Nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt tới đội ngũ nhận thức sâu rộng và đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cụ thể là: Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng các cấp; Quy chế, Nội quy, Điều lệ nhà trường; Triển khai các chỉ thị, các văn bản qui phạm pháp luật tới đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên. 
Tổ chức tuyên truyền quán triệt cán bộ giáo viên công nhân viên và học sinh chấp hành nghiêm túc luật lệ an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; Tinh thần xây dựng và bảo vệ môi trường, bài trừ tệ nạn hút thuốc lá ở mọi nơi đông người, nơi cơ quan. Tích cực, hăng hái tham gia lao động, học tập, giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc.
                Nhà trường đã bám sát theo mục tiêu, kế hoạch giáo dục của Bộ Giáo dục Đào tạo qui định; bám sát Nghị quyết của chi bộ và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, Phòng giáo dục và cơ quan cấp trên, xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời, đảm bảo đúng theo chủ trương đường lối chỉ đạo của cấp trên. 
               Trong năm đã giới thiệu được 01 quần chúng tham gia học tập nghiên cứu nhận thức về Đảng và là đảng viên của chi bộ trường.
       III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN
          1. Tồn tại, hạn chế
- Chất lượng giáo dục tuy được nâng lên, nhưng tỷ lệ lưu ban cao (11 học sinh), chất lượng mũi nhọn chưa đạt theo yêu cầu, các phong trào hội thi tham gia đạt tỷ lệ thấp.
-  Tỷ lệ học sinh nghỉ học, đi học thất thường vẫn còn cao (73 em).
- Chất lượng đội ngũ đạt thấp, tỷ lệ giáo viên giỏi cấp trường chưa đạt theo yêu cầu năng lực trình độ đội ngũ.
2. Nguyên nhân
-  Đời sống kinh tế của nhân dân còn thấp, học sinh nghỉ học để đi làm phục vụ cuộc sống mưu sinh cùng với gia đình. Học sinh học yếu, lưu ban nhiều năm, đã lớn tuổi nên chán nản và có tư tưởng nghỉ học. 
- Nhận thức của một số bộ phận nhân dân chưa cao, còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại, chưa quyết tâm trong việc đưa con cái đến trường, chưa tạo điều kiện tốt để con em được học hành.
- Đội ngũ giáo viên còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. Phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi triển khai chưa được hiệu quả, công tác tuyên truyền đến phụ huynh chưa được sâu rộng.
- Một bộ phận giáo viên có tư tưởng bình quân, chưa tích cực phát huy năng lực sở trường công tác, còn ngại khó khăn trong việc trau dồi kiến thức chuyên môn, ít chịu khó học tập, trao đổi chuyên môn, năng lực vận dụng, sử dụng CNTT vào công tác giảng dạy còn thấp. 
IV.  ĐÁNH GIÁ CHUNG
                 Trong năm học 2016 - 2017 các hoạt động dạy và học được duy trì thường xuyên. Các hoạt động nhà trường được triển khai đảm bảo đầy đủ, nghiêm túc; đã tích cực thực hiện đổi mới công tác giảng dạy, đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá; thực hiện linh hoạt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tổ chức các phong trào hội thi, đảm bảo theo mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ giáo dục đề ra. 
               Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh nghỉ học, đi học thất thường, tỷ lệ học sinh lưu ban vẫn còn cao. Trình độ chuyên môn và các kỹ năng nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ chưa đồng đều, dẫn đến hiệu quả giáo dục đạt thấp so với yêu cầu hiện nay.
Trong năm học mới nhà trường và các bộ phận đoàn thể cần phối hợp làm tốt hơn nữa về triển khai thực hiện các phong trào thi đua; đẩy mạnh hoạt động về công tác phối hợp với gia đình học sinh; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực. Tăng cường các biện pháp bồi dưỡng và phụ đạo, giúp đỡ học sinh trong học tập và sinh hoạt, nhất là công tác vận động học sinh đi học chuyên cần. Tăng cường công tác bồi dưỡng về nhận thức tư tưởng cho giáo viên trong việc thực hiện đổi mới giáo dục, theo tinh thần nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương.
 
PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018
               Chủ đề năm học: “Phát huy tinh thần trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường”
               Phương châm: 
- Đối với CBQLGD: “ Dân chủ trong lãnh đạo, trách nhiệm trong quản lý, sáng tạo trong điều hành, sâu sát trong kiểm tra”
- Đối với giáo viên: “ Tác phong chuẩn mực, tận tụy yêu nghề, trách nhiệm công việc, tích cực tự học”
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1. Triển khai cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 15/08/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Hướng dẫn số 1955/HD-SGDĐT ngày 25/8/2017 của Sở GD&ĐT Sóc Trăng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2017 – 2018. Công văn số 392-CV/TU ngày 07/8/2017 của Thị ủy Vĩnh Châu về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Hướng dẫn số 133/HD-PGDĐT ngày 07/9/2017 của Phòng Giáo thị xã Vĩnh Châu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học THCS năm học 2017 – 2018. Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/01/2013 và kết luận số 03-KL/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016 – 2020”.
2. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". 
4. Tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh. Bám sát các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động nhà trường để phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn, đảm bảo tiêu chí kiểm định chất lượng trường học. 
 5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và giảng dạy. Tập trung triển khai thực hiện các phong trào, hội thi về vận dụng kiến thức liên môn; cuộc thi khoa học kỹ thuật; cuộc thi giảng dạy tích hợp. Tập trung bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ, đẩy mạnh công tác sinh hoạt chuyên môn trên trường học mới.
6. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Tăng cường huy động các nguồn lực để hỗ trợ phát triển nhà trường, tăng cường tư vấn giáo dục hướng nghiệp, phân luồng đối tượng, năng lực học tập của học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. Chú trọng đẩy mạnh hoạt động công tác y tế trường học, nhằm đảm bảo công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, phòng chống các dịch bệnh trong nhà trường.
7. Triển khai công tác điều tra phổ cập giáo dục, thực hiện đánh giá tiêu chuẩn phổ cập giáo dục THCS theo Nghị định số 20/2015/NĐ - CP của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tham mưu cho ngành và chính quyền địa phương về công tác giáo dục nghề nghiệp, giáo dục bổ túc văn hóa THCS tại trung tâm học tập cộng đồng.
8. Làm tốt công tác tham mưu quy hoạch phát triển trường lớp, thực hiện lộ trình và hoàn thành các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
II.  CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.
a) Nội dung.
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện chuyên đề học tập trong năm 2016 “về nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”; Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; Thực hiện dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Thực hiện phong trào thi đua toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ Quốc.
b) Chỉ tiêu.
-  100% CB - GV - NV xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
-  100% CB - GV - NV phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện bản thân trong công tác tự học, tự bồi dưỡng và cam kết thực hiện tốt các phong trào thi đua.
c) Biện pháp.
Nhà trường và Công Đoàn phối hợp xây dựng kế hoạch phát động và triển khai thực hiện thi đua trong từng giai đoạn; tổ chức các phong trào thao giảng, dạy tốt; tổ chức viết bài về gương tiên tiến điển hình, người tốt, việc tốt, để thúc đẩy đội ngũ và học sinh trong toàn trường, nhận thức sâu sắc giá trị to lớn về phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh để tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu. 
Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh; Hội khuyến học để huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; ngăn ngừa, phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường; bảo vệ môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn. 
2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
a) Nội dung.
                Quản lý và triển khai thực hiện tốt nội dung chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo.
               Đẩy mạnh triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng giáo dục. 
               Thực hiện tốt các biện pháp quản lý và duy trì sĩ số học sinh; phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương trong công tác vận động, huy động học sinh ra lớp. Tập trung bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu ở các khối lớp.
                Thực hiện các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, tổ chức tốt phong trào hội thi “giải toán trên mạng Internet”, Thi Tiếng anh trên mạng; thi khoa học kỹ thuật, vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các tình huống thực tiễn.
               Tập trung công tác kiểm tra đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên; tổ chức phân loại và bồi dưỡng giáo viên cốt cán; phân công, sắp xếp sử dụng đội ngũ phù hợp với năng lực thực tiễn trong công tác giảng dạy.
              Quan tâm chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm rà soát tinh giảm nội dung dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình môn học. Khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết dạy trong SGK thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn hoặc liên môn). Các chủ đề thực hiện theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, chú trọng lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, tổ chức cho học sinh hoạt động tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức (mỗi chủ đề có thể được thực hiện ở nhiều tiết học, mỗi tiết chỉ có thể thực hiện một hoặc một số bước trong tiến trình sư phạm của bài học). Kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, giáo viên phải được BGH phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện. Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá thông qua công văn số 5555/BGDĐT – GDTrH ngày 08/10/2014 và công văn 141/BGDĐT – GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ GDĐT trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên “Nghiên cứu bài học” và đánh giá giờ dạy của giáo viên.  
b) Chỉ tiêu.
-  Duy trì sĩ số đạt trên: 95%
-  Tỷ lệ lên lớp sau khi thi lại đạt trên: 98%
-  Phấn đấu đạt học lực Giỏi trên: 15 %.
-  Phấn đấu học sinh tiên tiến trên: 30 %.
-  Học sinh yếu dưới: 5%.
- Chất lượng Hạnh kiểm đạt: 80% khá tốt trở lên, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm Yếu.
-  Về chất lượng mũi nhọn: Phấn đấu học sinh giỏi lớp 9 cấp trường đạt 20 em, cấp thị xã đạt 09 em, 06 em đạt HSG cấp tỉnh.
- Về phong trào hội thi: Phấn đấu có học sinh đạt giải cấp huyện trong các phong trào hội thi về giải toán trên mạng, thi tiếng anh trên mạng; các phong trào thể dục thể thao rèn luyện thân thể.
-  Phấn đấu tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt: 100 %
-  Phấn đấu tỷ lệ tốt nghiệp phổ thông đạt: 98 %
-  Phấn đấu: 100% học sinh cuối cấp được tư vấn giáo dục hướng nghiệp.
-  Phấn đấu: 10 % giáo viên đạt giải cấp thị xã. 
-  Phấn đấu: 90% giáo viên được kiểm tra đánh giá về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực hoạt động sư phạm, 100% cán bộ giáo viên được đánh giá về chuẩn nghề nghiệp.
c) Biện pháp.
- Đối với Ban lãnh đạo nhà trường: Cần xây dựng kế hoạch chi tiết, quán triệt và triển khai chặt chẽ tới các tổ chuyên môn và toàn thể cán bộ giáo viên thực hiện mục tiêu giáo dục đề ra. Thường xuyên kiểm tra công tác giảng dạy, công tác đánh giá xếp loại đối với người học. Kịp thời điều chỉnh, uốn nắn để cán bộ giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
- Đối với tổ chuyên môn: Tích cực sinh hoạt chuyên môn, tổ chức dự giờ thăm lớp, trao đổi góp ý rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tổ chức thảo luận viết sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích về công tác giúp đỡ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi. Chủ động trong việc phối hợp với các tổ bộ môn, các tổ chức Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạt hiệu quả. 
- Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp: Thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp, trao đổi với phụ huynh học sinh về tình hình học tập của học sinh. Chủ động phối hợp với Tổng phụ trách đội, tổ chức Đoàn thể trong nhà trường để phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh. Thực hiện tốt công tác trao đổi thông tin hai chiều giữa nhà trường gia đình và xã hội. 
- Đối với giáo viên bộ môn: Chủ động lập kế hoạch bồi dưỡng phụ đạo học sinh, đầu tư nhiều thời gian cho công tác chuẩn bị đồ dùng thực hành thí nghiệm, sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học. Tạo cảm giác thoải mái cho học sinh trong học tập; tránh gây căng thẳng, tạo không khí nặng nề trong tiết học. Chú trọng áp dụng công tác kiểm tra, đánh giá học sinh theo chiều hướng tích cực và tiến bộ.   
- Đối với các bộ phận, tổ chức đoàn thể trong nhà trường: Cần chủ động thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch của nhà trường. Thường xuyên phối hợp cùng các tổ bộ môn để thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá rút kinh nghiệm hàng tháng để tìm ra giải pháp đề xuất với nhà trường thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục.
3. Nâng cao chất lượng đội ngũ.
a) Nội dung.
                 Quan tâm tổ chức bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên, tổ chức triển khai tốt tại đơn vị các nội dung được tiếp thu trong các đợt tập huấn của Sở GDĐT như: dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật và cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia giành cho học sinh trung học; giáo dục kỹ năng sống; công tác GVCN lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn trường học…. 
Triển khai để toàn thể cán bộ viên chức tham gia học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng GV, CBQL và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang  mạng “Trường học kết nối” . Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về đổi mới phương pháp giảng dạy, vận dụng chuẩn kiến thức kỹ năng để áp dụng giảng dạy có hiệu quả.
Tích cực bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, giáo dục, nhằm đạt hiệu quả công tác nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thực hiện tốt phong trào sinh hoạt chuyên môn trên trường học trực tuyến để tiếp cận mô hình dạy học mới áp dụng vào thực tiễn trong giảng dạy cho phù hợp.
Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh thì được bố trí đi học để đạt chuẩn theo yêu cầu.
b) Chỉ tiêu.
- 100% Cán bộ, giáo viên sử dụng tài khoản trên trường học kết nối.
- 100% Giáo viên khai thác phần mềm để sử dụng, vận dụng vào giảng dạy và giáo dục học sinh.
- 90% Cán bộ, giáo viên được đánh giá xếp loại cuối năm và xếp loại chuẩn nghề nghiệp từ khá trở lên.
c) Biện pháp.
                 Tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường; xây dựng bồi dưỡng đội ngũ để tham gia các hội thi do Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động; tổ chức hội thi làm đồ dùng dạy học; thi viết bài về gương người tốt việc tốt trong cán bộ, giáo viên theo phát động của Công đoàn và Sở Giáo dục.
             Tập trung chỉ đạo công tác soạn giảng bằng giáo án điện tử, tham gia xây dựng và chia sẻ tài nguyên dạy học trên Website nhà trường. Quản lý chặt chẽ công tác tham gia sinh hoạt trên trường học kết nối.
4. Quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
a) Nội dung.
              Tiếp nhận đầu tư phòng học bộ môn, thư viện và thư viện điện tử để đưa vào sử dụng. Thực hiện tu sửa, bảo dưỡng khối công trình văn phòng, phòng Đoàn, Đội; đầu tư trang bị về khẩu hiệu, cảnh quan sư phạm nhà trường.
Tham mưu tốt với Sở GDĐT, UBND thị xã, Phòng Giáo dục, chính quyền địa phương bằng các nguồn vốn để đầu tư sửa chữa đáp ứng tiêu chuẩn về trường chuẩn quốc gia.
b) Chỉ tiêu.
- Mua bổ sung phương tiện âm thanh, phục vụ hoạt động ngoài trời.
- Đầu tư trang trí phòng truyền thống trong trường.
- Trang bị các khẩu hiệu ngoài trời, các công trình cây xanh, bồn hoa.
- Xây dựng Thư viện điện tử theo chuẩn theo quy định.
- Sửa chữa các nhà vệ sinh, nền gạch bị hư, hệ thống mạng, bàn ghế học sinh…
c) Biện pháp.
              Tích cực công tác tham mưu với ngành và chính quyền địa phương hỗ trợ, đầu tư thiết bị, vật chất phòng Thư viện.
Phân công cán bộ sắp xếp phòng thư viện, thiết bị gọn gàng, khoa học, dễ lấy, dễ sử dụng; áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thư viện, thiết bị.
             Xây dựng nội quy sử dụng và bảo quản tại các phòng học, phòng thư viện, thiết bị và các phòng chức năng. Phát huy vai trò của đội ngũ trong việc sử dụng, giữ gìn và bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường.
5. Thực hiện công tác phổ cập giáo dục.
a) Nội dung.
- Thực hiện điều tra, cập nhật công tác phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn; tham mưu với chính quyền địa phương để kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục xã và xây dựng kế hoạch, biện pháp tích cực để duy trì tốt công tác phổ cập THCS, công tác xóa mù chữ trên địa bàn. 
- Cập nhật kết quả điều tra trên phần mềm quả lý phổ cập online theo quy định của Bộ Giáo dục; sử dụng bộ tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn PCGD theo quy định của chính phủ.
b) Chỉ tiêu.
- Phấn đấu đạt kết quả phổ cập THCS năm 2017 từ 80% trở lên.
c) Biện pháp.
               Thực hiện nghiêm túc việc quản lý và lưu trữ hồ sơ phổ cập giáo dục THCS, đảm bảo quy trình và thủ tục kiểm tra  công nhận duy trì chuẩn phổ cập giáo dục THCS năm 2017. 
Tiếp tục tham mưu UBND xã Lai Hòa củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục xã. Coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hàng quý về thực trạng tình hình phổ cập giáo dục về Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã; tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục ra học Bổ túc văn hóa THCS, học nghề phổ thông. 
6. Đổi mới công tác quản lý các hoạt động giáo dục.
a) Nội dung.
- BGH chủ động phát huy tinh thần trách nhiệm đối với công tác quản lý nhà trường, linh hoạt sáng tạo trong điều hành; thật sự dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước những quyết định nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Mạnh dạn giao nhiệm vụ cho giáo viên và tổ chuyên môn, khuyến khích giáo viên chủ động, sáng tạo trong tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục khác. 
- Quản lý hoạt động chuyên môn: tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện  chương trình và kế hoạch giáo dục; Cũng cố kỷ cương nề nếp trong dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi đua bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng.  Triển khai áp dụng mô hình dạy học mới để tăng cường kỹ năng thực hành, kỹ năng vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn. Tiếp tục đổi mới phương pháp và hình thức dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.
- Đổi mới hình thức tổ chức dạy học: Sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, cần coi trọng việc hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường. 
- Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý trường học, triển khai sử dụng sổ điểm điện tử, sổ chủ nhiệm điện tử, sổ liên lạc điện tử… từng bước giảm bớt sổ sách không cần thiết cho giáo viên …
- Xây dựng đội ngũ giáo viên có tác phong chuẩn mực, thái độ làm việc tận tụy và có trách nhiệm với nghề, có tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi, biết giúp đỡ đồng nghiệp và thương yêu học sinh; đội ngũ CBQLGD năng động, sáng tạo, có tâm và có tầm, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT.
- Chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên cho các môn học, phân công giáo viên hợp lý, đảm bảo có lực lượng thực hiện nhiệm vụ khác trong nhà trường như: bồi dưỡng HSG, phụ đạo học sinh yếu kém, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, các phong trào khác…
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, thường xuyên tổ chức kiểm tra đối với hoạt động trong nhà trường  kịp thời phát hiện, uốn nắn  những sai sót trong quản lý điều hành của các bộ phận và giáo viên; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
b) Chỉ tiêu.
- 100% các tổ chuyên môn tổ chức được hội nghị chuyên đề để thảo luận, xây dựng các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy.
- 100% cán bộ viên chức có giải pháp về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác.
c) Biện pháp.
- Giao trách nhiệm cho các tổ chuyên môn chủ động trong việc sắp xếp, bố trí thực hiện nội dung trương trình giảng dạy phù hợp với thời gian, với đặc điểm của từng khối lớp học; tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông. 
- Giao cho giáo viên chủ động trong thiết kế bài giảng chắt lọc kiến thức, lựa chọn các hình thức, phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh; chú trọng công tác phụ đạo giúp đỡ học sinh yếu kém.
7. Công tác thi đua, khen thưởng.
a) Nội dung.
                 Phát động công tác thi đua theo từng giai đoạn. Công tác thi đua khen thưởng phải trung thực, công bằng, khách quan, khích lệ được tinh thần phấn đấu của đội ngũ và học sinh.
               Củng cố Ban thi đua nhà trường, xây dựng kế hoạch thi đua cho cả năm học, Áp dụng quy chế bình xét, đánh giá công tác thi đua, cuối kỳ, cuối năm.
b) Chỉ tiêu.
+ Lao động tiên tiến: 90 % đội ngũ 
+ Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 12 % đội ngũ 
+ Giáo viên giỏi cấp trường: 60 % giáo viên 
+ Giáo viên giỏi cấp huyện: 10 % giáo viên 
+ Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường: 30 % giáo viên 
c) Biện pháp.
             Thực hiện xây dựng và phát động nội dung thi đua thành 02 giai đoạn chính, trong đó tổ chức thành những đợt thi đua ngắn, để đội ngũ rèn luyện phấn đấu, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động chuyên môn. 
               Phối hợp với Công đoàn tiếp tục động viên mọi thành viên thực hiện đảm bảo giờ giấc, kỷ luật lao động, quy chế chuyên môn, hội họp đúng giờ, đúng trọng tâm, đúng kế hoạch, ngắn gọn. 
               Ban thi đua tổ chức theo dõi, bình xét trong từng đợt thi đua, để tích hợp trong đánh giá bình xét, cuối kỳ, cuối năm. 
8. Công tác kiểm tra nội bộ trường học.
a) Nội dung.
- Kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn.
- Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.
- Kiểm tra việc quản lí và sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học.
- Kiểm tra việc cấp phát, quản lý và sử dụng văn bằng chứng chỉ.
- Kiểm tra tài chính, bảo vệ tài sản của nhà trường.
- Kiểm tra công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo.
b) Chỉ tiêu.
- 100% các tổ chuyên môn được kiểm tra, đanh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
- 100% giáo viên được đánh giá xếp loại về trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- 50% giáo viên được kiểm tra toàn diện.
- 100% các bộ phận, tổ khối được kiểm tra công tác nghiệp vụ hoạt động theo nội dung chuyên đề.
- 100% cán bộ viên chức được kiểm tra, giám sát việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ.
- 70% nội dung kiểm tra theo chuyên đề được đánh giá xếp loại khá trở lên
c) Biện pháp.
               Xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể cho từng kỳ, hàng tháng; thành lập ban kiểm tra nội bộ, chuẩn bị tốt các hệ thống văn bản kiểm tra.
            Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kiểm tra theo hướng dẫn của ngành về công tác thanh kiểm tra. Căn cứ kết quả kiểm tra để đánh giá năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề đối với CB-GV-CNV. 
9. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia.
a) Nội dung.
            Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thông tin minh chứng; thu thập bổ sung những minh chứng còn thiếu để đảm bảo các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. 
b) Chỉ tiêu.
- Phấn đấu đạt chỉ tiêu duy trì sĩ số đạt 95% trở lên, trong đó lưu ban đưới 2%, bỏ học dưới 1%.
- Phấn đấu đạt giáo viên giỏi cấp huyện từ 35% trở lên.
- Phấn đấu các tổ chức đoàn thể đều đạt vững mạnh trở lên.
c) Biện pháp.
            Phối hợp với các tổ chức ban ngành đoàn thể địa phương trong công tác vận động duy trì sĩ số. 
           Phối hợp với Công đoàn trong công tác bồi dưỡng, động viên cán bộ giáo viên tích cực trong công tác tham gia hội thi giáo viên giỏi các cấp.
Tích cực tham mưu với địa phương để đầu tư hàng rào, hoàn thành về tiêu chí cơ sở vật chất.
10. Công tác xã hội hóa giáo dục
a) Nội dung.
- Củng cố, kiện toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp; thúc đẩy vai trò hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường đạt hiệu quả.
- Củng cố, kiện toàn hội chữ thập đỏ; chi hội khuyến học nhà trường; xây dựng tập thể các chi hội hoạt động, phát triển vững mạnh.
- Tham mưu phát triển Hội khuyến học xã; xây dựng và phát triển hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.
b) Chỉ tiêu.
- 100% các lớp có ban đại diện cha mẹ học sinh. Huy động 100% PHHS tham gia công tác xã hội hóa giáo dục ở địa phương.
- Tổ chức để 100% học sinh tham gia các phong trào ở địa phương. Giữ gìn cảnh quan mội trường sư phạm, tu sửa vệ sinh khuôn viên trường lớp; tham gia vệ sinh môi trường công cộng.
c) Biện pháp.
- Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động của từng bộ phận trong năm 2017 - 2018, tham mưu với chính quyền địa phương và các tổ chức hội; trung tâm học tập cộng đồng xem xét phê duyệt và phối hợp.
-  Cử giáo viên và cán bộ quản lý thường trực trong công tác tham mưu, phối hợp duy trì và phát triển hội khuyến học cấp xã; Phát triển trung tâm học tập cộng đồng, đẩy mạnh công tác xóa mù chữ và thực hiện công tác phổ cập giáo dục. 
- Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Quán triệt chủ trương, biện pháp để từng bộ phận Đoàn thể, Liên Đội, các tổ chức trong nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trong năm học 2017 - 2018 nhà trường cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn định hướng cho các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch hoạt động trong từng tháng, hàng tuần cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế nhà trường, phấn đấu hoàn thành từng chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm học.
2. Xây dựng quy chế phân công trách nhiệm cho từng bộ phận, từng cán bộ phụ trách công việc; gắn kết trách nhiệm công việc trong công tác thi đua và đánh giá cuối năm. Phối hợp cùng tổ chức đoàn thể tập trung triển khai các phong trào thi đua dạy tốt học tốt, VH-VN-TDTT nhằm thúc đẩy hoạt động dạy và học một cách toàn diện. 
3. Các tổ chuyên môn tổ chức dạy phụ đạo, dạy kèm cho học sinh có học lực yếu kém, vừa giúp các em theo kịp chương trình, vừa động viên ý thức học tập để các em không bỏ học. 
4. Mỗi cán bộ giáo viên cần trau dồi kỹ năng nghiệp vụ, thường xuyên giữ mối liên hệ với phụ huynh; thường xuyên quan tâm và động viên khuyến khích học sinh, giúp đỡ học sinh đi học chuyên cần.
5. Nhà trường và các bộ phận Đoàn thể phối hợp chặt chẽ với Hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ, Ban đại diện cha mẹ học sinh để giúp đỡ các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập. 
Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của trường THCS&THPT Lai Hòa, rất mong được sự quan tâm góp ý của CB-GV-CNV nhà trường; sự quan tâm chỉ đạo của phòng giáo dục và chính quyền địa phương, để nhà trường triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả./.
Nơi nhận:                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD (B/c)                                                                                                            Hứa Thị Trúc Linh
- PGD (B/c);
- UBND xã (B/c);
- Chi bộ (B/c);
- Hội CMHS (đ/b);
- Các Đoàn thể (P/h);
- Các tổ khối (t/h);
- Lưu: VT.
 
 
 
              
Nguồn: thptlaihoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 7
Tháng 10 : 312
Năm 2020 : 7.887