KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN 2016 - 2017

SỞ GD VÀ ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THCS VÀ THPT LAI HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  Số:  77 /KH-THCS&THPT LH                          Lai Hòa, ngày  09  tháng 9  năm 2016
 
 
 
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016-2017
                                                                               
             Thực hiện theo Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT, ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục;
            Thực hiện theo Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;
            Căn cứ vào công văn số 1780/HD-SGDĐT/GDTrH, ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Sở GD & ĐT Sóc Trăng về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2016-2017;
             Căn cứ vào Nghị quyết của Hội nghị CBCC của trường THCS và THPT Lai Hòa ngày 03 tháng 9 năm 2016 về Kế hoạch, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017;
             Nay Ban giám hiệu trường THCS và THPT Lai Hòa triển khai kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2016 -2017 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1.1 Quy mô học sinh
            a) Học sinh  : 30 lớp, với 1172 học sinh (đầu năm ), trong đó :
                             * KHỐI THCS:794 học sinh
- Khối 6: 7 lớp  với 281 học sinh ;                     
- Khối 7: 6 lớp  với 234 học sinh;               
- Khối 8: 4 lớp  với 157 học sinh;
- Khối 9: 3 lớp  với 122 học sinh ;
 * KHỐI THPT:378 học sinh                
- Khối 10: 4 lớp  với 136 học sinh;               
- Khối 11: 3 lớp  với 124 học sinh;
- Khối 12: 3 lớp  với 118 học sinh;
         
         b) Giáo viên, BGH
          Tổng số người trong Ban giám hiệu: 04 (Hiệu trưởng 1; phó Hiệu trưởng 3)
          Tổng số tổ trưởng, tổ phó chuyên môn: 8 tổ trưởng và 3 tổ phó Chuyên môn; 1 tổ trưởng Văn phòng
          Tổng số giáo viên trực tiếp đứng lớp: 60
1.2 Thuận lợi
       - Trường THCS và THPT Lai Hòa luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, động viên giúp đỡ kịp thời của các cấp Ủy Đảng chính quyền và của Sở Giáo dục & Đào tạo Sóc Trăng;
      - Những năm qua Đảng, Nhà nước, Ngành giáo dục đã và đang có nhiều chủ trương, phương hướng, giải pháp từng bước đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Những đổi mới ấy là động lực, là mục tiêu để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường nêu cao nhận thức, quyết tâm phát huy nội lực, vượt qua những thách thức, khó khăn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học;
      - Chất lượng dạy và học của nhà trường trong những năm học qua đã có nhiều tiến bộ rõ nét đáng kể.
      - Hầu hết đội ngũ giáo viên, nhân viên nhà trường còn trẻ nhưng nhiệt tình, năng động, sáng tạo; có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ thông tin; tận tụy với công việc, tâm huyết với học sinh.
      - Đa số học sinh của trường ngoan, có ý thức, động cơ học tập đúng đắn, được phụ huynh quan tâm; có nhiều học sinh tích cực, năng nỗ, biết vươn lên trong học tập và rèn luyện.
       - Việc phân lớp, chuyển lớp phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, năng lực của học sinh và phụ huynh.
       - Đội ngũ giáo viên chủ yếu là trẻ, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.
       - Cơ sở vật chất mới khang trang.
      - Năng lưc giáo dục học sinh của một số ít giáo viên còn hạn chế; chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong giảng dạy và giáo dục học sinh; chưa say mê với việc nghiên cứu, tìm tòi để tiếp cận các phương pháp giáo dục tích cực; hoạt động hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật.
    - Một số học sinh có sức học quá yếu, một số học sinh thiếu ý thức phấn đấu, thiếu động cơ học tập và rèn luyện;
     - Đời sống dân cư khó khăn chủ yếu là người dân tộc thiểu số, phụ huynh ít quan tâm đến con em.
    - Đội ngũ giáo viên trẻ nhiều, số lượng nữ đông – phần lớn có con nhỏ nên việc đầu tư cho chuyên môn còn hạn chế.
    - Đầu vào của học sinh đầu cấp còn rất thấp.
    - Giáo viên ở môn Giáo dục công dân còn thiếu, nên bộ môn này còn gặp nhiều khó khăn.
    - Ý thức tự giác học tập của học sinh chưa cao, vẫn còn trường hợp học sinh chưa xác định được mục đích, động cơ học tập đúng đắn. 
1.4 Cơ hội
- Các trường trong và ngoài nước có một số mô hình trường học sáng tạo, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển giáo dục trong tình hình mới. Đây là cơ hội để nhà trường tham khảo, học tập.
- Công nghệ thông tin phát triển nhanh đã và đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong mọi lĩnh vực, mọi hoạt động của đời sống xã hội. Nếu biết cách tiếp cận kịp thời, vận dụng sáng tạo và phát huy mặt tích cực của công nghệ thông tin (CNTT) sẽ  trở thành khâu đột phá trong đổi mới quản lý, nâng cao chất lương giáo dục.
- Một số trường trong nước và trong tỉnh đã có nhiều thành công trong đổi mới, phát triển giáo dục; nhà trường có nhiều kinh nghiệm để học tập, tham khảo.
- Đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, xã hội phát triển, bình yên; an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương  được đảm bảo là cơ hội tốt để nhà trường phát triển bền vững.
1.5 Thách thức
- Trong năm học 2016-2017 và những năm tới tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng diễn ra với số lượng ngày càng lớn với nhiều nguyên nhân mới, phức tạp; việc huy động và duy trì số lượng học sinh là một thách thức lớn của nhà trường.
- Hiện tượng lệch chuẩn về đạo đức, lối sống, giá trị sống đã và đang diễn ra ngày càng phổ biến ở một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ, ở cả người lớn tuổi và ở một số lĩnh vực trong đời sống văn hóa xã hội. Đây cũng là một thách thức lớn của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hiện tượng học sinh sống buông thả, đua đòi, không vâng lời cha mẹ ngày càng tăng ở một số gia đình;  gia đình lo làm kinh tế, ít quan tâm giáo dục con em; xã hội bình yên, an ninh chính trị được đảm bảo nhưng cũng đang còn nhiều vấn đề phức tạp, bức xúc như: vấn đề việc làm, sự suy thoái trong đạo đức xã hội ở một số nơi và nhiều vấn đề rũi ro đang tiềm ẩn, các tệ nạn, tội phạm đang diễn biến phức tạp.
- Một số tiêu cực trong kiểm tra, đánh giá học sinh ở các kỳ thi THPT Quốc gia trong các năm qua ở một số địa phương. Những tiêu cực này chậm được cải tiến và khắc phục triệt để ít nhiều cũng ảnh hưởng lớn đến động cơ
- Học sinh đang bị chi phối nhiều hoạt động, nhiều thú chơi tiêu cực hoặc thiếu sự định hướng giáo dục; các họat động chính trị - xã hội của các tổ chức đoàn thể chưa thật sự thu hút học sinh tham gia, đôi khi còn mang nặng hình thức, phô trương; tính hiệu quả chưa cao, tính giáo dục lý tưởng cách mạng chưa cao, chưa tạo ra nhiều sân chơi vui chơi bổ ích để thanh niên học sinh trải nghiệm, chiêm nghiệm cuộc sống và hình thành ý thức sống tốt, sống đẹp.
- Sự tụt hậu về chất lượng giáo dục và dạy học.
- Niềm tin của xã hội, của phụ huynh, của học sinh  đối với nhà trường tuy đã được củng cố nhưng chưa vững chắc. Thương hiệu của nhà trường là một vấn đề sống còn của nhà trường trong giai đoạn hiện nay và tương lai.
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:
1. Nhiệm vụ chung
1. Chấp hành, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ và Sở Giáo dục và đào tạo; phát huy năng lực và tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm của đội ngũ, cán bộ giáo, nhân viên và học sinh;
2. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá; đổi mới rõ nét trong sinh hoạt chuyên môn, tăng cường công tác dự giờ, thao giảng, phát huy giá trị “văn hoá dự giờ”;
3. Đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý, quán triệt sâu rộng và toàn diện Chương trình hành động của ngành nhằm tạo chuyển biến rõ nét và đồng bộ trên các mặt trong từng hoạt động đảm bảo nhà trường phát triển theo hướng : kỷ cương, chất lượng, nhân văn và phổ cập, đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội nhập.
4. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghi quyết Hội nghị CBCC năm học 2016-2017, và Nghị quyết các Hội nghị, Đại hội của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục
III. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
Học lực của học sinh :
-Tỷ lệ khá, giỏi : 40 % , trong đó giỏi 10%
-Tỷ lệ yếu dưới 08 %, loại kém không quá 0,3 %
-Tỷ lệ lên lớp : 95,5 trở lên ( kể cả sau khi thi lại)
-100% học sinh lớp 9 và 12 đủ điều kiện dự  xét, thi TN THCS và TN.THPT, tỷ lệ tốt nghiệp  THCS, THPT ngang mặt bằng chung của Tỉnh trở lên, các môn thi TN cũng phải ngang mặt bằng chung của Tỉnh, trong đó tỷ lệ TN loại khá giỏi trên 5%, có từ 2 học sinh đỗ tốt nghiệp loại giỏi.
-Phấn đấu có trên 12 học sinh giỏi cấp thị xã ở cấp THCS và rãi đều ở các bộ môn dự thi.
-Phấn đấu có trên 05 học sinh giỏi cấp Tỉnh ở hai cấp và rãi đều ở các bộ môn dự thi.
-Đạt huy chương các loại dự thi Hội khoẻ Phù đổng, Hội thao Quốc phòng cấpThị xã , cấp Tỉnh.
-Tỷ lệ học sinh đỗ đại học : 50% trở lên
-Có tối thiểu một sản phẩm tham dự Hội thi INTENET,tài năng trẻ.
Hạnh kiểm của học sinh :
-Loại Tốt : 86%
-Loái Khá : 13 %
-Loại trung bình : 1%
-Tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 3,5 %
IV. MỘT SỐ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DAY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
1.Đổi mới phương pháp dạy học
1.1.Thiết kế giáo án;
1.2.Tổ chức tiết lên lớp;
1.3.Tổ chức kiểm tra miệng;
1.4.Tổ chức học tập tại phòng bộ môn, thí nghiệm, thực hành;
1.5. Đổi mới phương pháp dạy học với yêu cầu giáo dục kỹ năng sống thông qua việc dạy học các bộ môn văn hóa và hoạt động ngoài giờ lên lớp;
1.6. Đổi mới phương pháp dạy học với yêu cầu ứng dụng CNTT.
2. Đổi mới kiểm tra đánh giá
     2.1 Đổi mới kiểm tra  bài kiểm tra viết 1 tiết trở lên:
-Tổ chức kiểm tra theo hướng “ 3 chung” theo tinh thần của Chương trình hành động của Ngành.
                 - Tăng cường xây dựng ngân hàng đề kiểm định kỳ theo quy định.
                 - Coi trọng phân quyền, phát huy vai trò của tổ trưởng trong việc tổ chức kiểm tra chung; quản lý, thông tin, số liệu, kết quả điểm các bài kiểm tra chung nhằm thúc đẩy nâng cao hiệu quả dạy và học.
                 -Tăng cường kiểm tra thường xuyên, kiểm tra bài kiểm bài viết 15 phút đảm bảo sự thống nhất, thường xuyên; đảm bảo tính linh hoạt giữa các giáo viên bộ môn cùng chuyên môn đảm bảo quy chế chuyên môn, hiệu quả thúc đẩy học sinh đi học chuyên cần, cố gắng, chăm chỉ trong học tập;  coi trọng việc nắm bắt thông tin, năng lực học sinh, kịp thời động viên, khích lệ,  điều chỉnh phương pháp dạy, phương pháp học để nâng cao hiệu quả từng tiết dạy, phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh, nâng cao chất lượng bộ môn.
     2.2. Chú trọng nội dung thực hành trong các bài kiểm tra viết
     - Thực hiện đầy đủ, đúng qui định, phát huy vai trò của tổ trưởng chuyên môn và cán bộ thiết bị phòng thực hành trong việc sắp xếp, tổ chức, quản lý các tiết thực hành và bài kiểm tra thực hành.
     2.3. Thực hiện tốt các tiết kiểm tra thực hành
- Hướng chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt các tiết kiểm tra thực hành (dù lấy điểm hay không lấy điểm)
- Thực hiện tốt theo phân phối chương trình của nhà trường
- Chuẩn bị tốt cho tiết kiểm tra: Tổ chức lớp như chia nhóm hợp tác, chuẩn bị dụng cụ thực hành đủ các nhóm, ra đề theo số lượng nhóm
- Đánh giá kết quả: qua thái độ, qua kỹ năng, qua kết quả.
- Thống kê các tiết thực hành, các tiết kiểm tra thực hành để BGH quản lý và theo dõi.
     2.4. Coi trọng việc tự đánh giá của học sinh
 - Đa dạng hoá các hình thức tự đánh giá của học sinh
 - Tạo điều kiện để phát huy khả năng tự kiểm tra, đánh giá của học sinh.
- Phát huy vai trò của  ban cán sự bộ môn các lớp.
3. Phát huy vai trò của tổ chuyên môn, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn.
- Nội dung sinh hoạt chuyên môn phải có trọng tâm, chú trọng đến các vấn đề xuất phát từ thực tiễn giảng dạy để tổ viên thảo luận, thống nhất để thống nhất để điều chỉnh, nhân rộng hoặc rút kinh nghiệm.
- Nêu cao tinh thần học hỏi, tăng cường việc chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng hay, ý tưởng mới về phương pháp  giảng dạy, kiểm tra, đánh giá hoặc tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục; chia sẻ lẫn nhau về các phần mềm dạy học hoặc khai thác ứng dụng CNTT có hiệu quả.
-Tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ  tài liệu, kinh nghiệm thông qua thư điện tử Email hoặc Website của nhà trường.
-Thực hiện phát  huy giá  trị “Văn hoá dự giờ” trong góp ý, nhận xét, đánh giá xếp loại các tiết dự giờ trên tinh thần  khách quan, công bằng, nghiêm túc, sòng phẳng, chân thành, đoàn kết, thân ái thúc đẩy nhau tiến bộ  về tay nghề lấy kết quả, hiệu quả học tập của học sinh làm cốt yếu và sự phát triển của tổ chuyên môn là nền tảng.
V. CÁC HOẠT ĐỘNG LỚN VỀ CHUYÊN MÔN TRONG NĂM HỌC 2016-2017:
          1.Tiếp tục phát động Hội thi ITENET.
          2. Tập trung tăng cường bồi dưỡng HSG ngay từ đầu năm học, tổ chức thi chọn học sinh giỏi cấp trường; dự thi học sinh giỏi cấp thị xã, tỉnh và các Hội thao cấp tỉnh.
          3. Tổ chức hội thi “ Đố vui để học ” cho học sinh các lớp
          4. Tổ chức Hội giảng trong các trường phổ thông của Thị xã, cấp trường nhân các ngày lễ lớn  (20/10; 8/3; 20/11, 26/3….).
          5. Tổ chức thanh tra chuyên môn giáo viên; thực hiện dự giờ theo qui định tại Quyết định    /QĐ-BGDĐT và quy định Nghị quyết Hội nghị CBCC.
6. Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tập huấn triển khai các sáng kiến, kết quả tìm tòi của giáo viên về khoa học sư phạm, phần mềm dạy học, các Website hỗ trợ bổ ích cho giảng dạy và quản lý.
7. Tổ chức kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ theo tinh thần “3 chung”  đảm bảo kế hoạch, chương trình, quy chế chuyên môn và phù hợp điều kiện thực tế của nhà trường.
8. Tổ chức phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng theo quy định; tổ chức dạy thêm cho học sinh trước hết là học sinh lớp 6 ->12 theo quy định của Bộ, của UBND Tỉnh và Hướng dẫn của Sở.
9. Tổ chức thi thử HK, thi thử ĐH cho học sinh lớp 12 vào giữa tháng 3, 4
10. Hình thành và phát huy vai trò hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ học tập; tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động của các câu lạc bộ học tập trong trường học.
VI. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Công tác chính trị - tư tưởng
1.1. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, của ngành và của đơn vị.
1.2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua :
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tích cực và có hiệu quả các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
 - Tăng cường triển khai có hiệu quả việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
 - Coi trọng, phát huy hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường để giáo dục toàn diện học sinh.
 -  Tăng cường phát huy vai trò đội ngũ đảng viên trong chi bộ, quán triệt sâu sắc Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.Tiếp tục phát triển đảng viên mới.
2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý
1.Tăng cường công tác xây dựng kế hoạch đảm bảo tất cả các tổ chuyên môn, các tổ chức, cán bộ giáo viên nhân viên phải có kế hoạch năm, tháng, tuần và ngày cụ thể. Nhà trường xây dựng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2016-2017 và tầm nhìn đến năm 2020.
2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục, khai thác có hiệu quả Website của nhà trường, cổng thông tin điện tử của Ngành.
3. Phát huy vai trò của tổ chuyên môn, đặc biệt là vai tròn thủ lĩnh của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn; tăng cường sự chỉ đạo, động viên, khuyến khích; tăng cường sự quản lý thông tin, bao cáo, lưu trữ về hồ sơ, kế hoạch giảng dạy, chỉ tiêu đăng ký chât  lượng, kết quả  chất lượng bộ môn của tổ trưởng đối với tổ viên; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên, hiệu quả giữa các tổ chức cá nhân trong và ngoài nhà trường.
4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp; năng động, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của giáo viên bộ môn trong giảng dạy và tổ chức các hoạt động bổ trợ dạy và học đảm bảo đúng qui chế chuyên môn.
5. Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm học thêm theo các văn bản chỉ đạo của Bộ và Tỉnh.
3. Các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dạy học và giáo dục:
1/ Tiếp tục thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tinh giảm; đảm bảo theo chuẩn kiến thức kỹ năng; đổi mới kiểm tra đánh giá phù hợp với mục tiêu giáo dục, theo chương trình hành động của Ngành.
- Các tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học; Hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh của Bộ và của Sở;
- Thực hiện triệt để chương trình hành động của Ngành, đổi mới trong việc tổ chức kiểm tra định kỳ  theo hướng “ kiểm tra chung, đề chung, cắt phách chấm chung” tăng cường đảm bảo tính khách quan, chính xác, công bằng, thấy rõ trách nhiệm của từng bộ phận chuyên môn, của từng giáo viên với chất lượng dạy học của mình.
2/ Tăng cường vai trò của tổ chuyên môn, GVCN và các tổ chức đoàn thể thực hiện đồng bộ các giải pháp và quản lý hoc sinh nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đổi mới tăng cường hiệu quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục lý tưởng, truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh; duy trì và  phát huy vai trò của các câu lạc bộ học tập, câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ Trang văn học đường,  tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Tích cực, nâng cao hiệu quả thiết thực các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tích cực lồng ghép giáo dục môi trường, giáo dục an toàn giao thông trong học sinh.
3/ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy - học; kiểm tra đánh giá và quản lý giáo dục, khai thác có hiệu quả Công thông tin điện tử của Ngành để quan lý toàn diện hoạt động nhà trường đặc biệt là quản lý điểm, quản lý chuyên môn và giáo dục học sinh.
4/ Tăng cường công tác dự giờ, thăm lớp, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn. Tăng cường thao giảng, hội giảng cấp trường, đổi mới trong thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
5/ Tiếp tục thực hiện việc ra đề kiểm tra theo hình thức chung đề ở từng bộ môn, khối lớp và cắt phách chấm chung; đẩy mạnh việc xây dựng ngân hàng đề kiểm tra định kỳ. Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ đảm bảo theo hình thức 3 chung (chung đề, chung đợt và cắt phách chấm chung)
6/ Coi trọng và thường xuyên phổ biến, giáo dục phát luật cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh; thường xuyên cập nhật thông báo những văn bản qui định về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ chính sách kịp thời cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh.
7/ Sớm tổ chức ôn tập, tập luyện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu về thể dục thể thao. Tích cực tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp; tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh và phân đấu có học sinh tham gia dự Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật INTENETcấp tỉnh.
8/ Chủ động phân hóa, phân loại học sinh, tăng cường phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng, động viên, khuyến khích học sinh khá giỏi, duy trì phấn đấu tỷ lệ đậu TN THPT trên mặt bằng chung của tỉnh,  trong đó nâng cao tỷ lệ TN  loại khá và giỏi đạt đạt trên 30% , và ít nhất 3 học sinh tốt nghiệp THPT quốc gia loại giỏi, tăng tỷ lệ học sinh đậu vào các trường Đại học.
9/ Thực hiện kiểm định chất lượng nghiêm túc đúng qui chế, trước hết là tập trung xây kế hoạch và triển khai thực hiện tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn chất lượng trường THPT; từng bước xây dựng lộ trình,  phấn đấu thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia phát huy và duy trì phấn đấu đạt các tiêu chí đã đạt được.
VII. THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG CAO CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:
1. Phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái trong cơ quan, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công tác và đời sống để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của nhà trường.
2. Khuyến khích tạo điều kiện đề cán bộ giáo viên học tập nâng cao trên chuẩn.
3. Chỉ đạo giáo viên thức hiện nghiêm túc chương trình giáo dục thường xuyên theo qui định và hướng dẫn của Bộ và Sở; tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, coi trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tập huấn hội thảo chuyên đề theo kế hoạch của nhà trường và của cấp trên. Phát huy vai trò tích cực của ‘văn hóa dự giờ” vào việc rèn luyện, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên.
4. Giáo viên hướng dẫn học sinh tích cực tìm tòi ý tưởng, xác định đề tài, tiến hành nghiên cứu KHKT. Nhà trường khuyến khích cán bộ giáo viên nghiên cứu sư phạm, tìm tòi, nhân rộng các sáng kiến kinh nghiệm.
5. Thực hiện Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, chuẩn hiệu trưởng trường trung học.   
     VIII. TĂNG CƯỜNG THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT; SƠ KẾT, TỔNG KẾT, RÚT KINH NGHIỆM:
          - Nhà trường thực hiện nhiệm vụ thanh tra giáo dục, thanh tra nội bộ theo hướng dẫn của Bộ, Sở;
          - Ban giám hiệu thường xuyên dự giờ thăm lớp; định kỳ kiểm tra hồ sơ, giáo án của giáo viên.
          - Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch dự giờ thăm lớp, đăng ký thao giảng định kỳ; kiểm tra hồ sơ giáo án tổ viên vào cuối các tháng .
          - Tổ chức sơ kết giữa học kỳ I, sơ kết học kỳ I, sơ kết giữa học kỳ II, tổng kết năm học; sau mỗi hoạt động chuyên đề, mỗi phong trào thi đua về các hoạt động dạy học, giáo dục đều phải tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.                   
* KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÝ
Tháng                        Công việc             Người phụ trách / Giải pháp
8 -Tổ chức ôn tập, thi lại, xét lên lớp và hoàn thành điểm ở học bạ, sổ điểm.
- BGH phân GVCN lớp; GVCN nắm bắt, tìm hiểu học sinh
- Phân công chuyên môn, kiêm nhiệm
- Dự tập huấn CM và chủ nhiệm tại Sở.
- TCM nộp đăng ký chất lượng bộ môn
- Tổ chức HN công các GVCN lớp và công tác Tổ chuyên môn; triển khai nhiệm vụ năm học của Sở.
- GVCN phối hợp với BGH để xét học sinh lên lớp, ở lại
- BGH căn cứ vào năng lực GVCN phân công; theo tinh thần “đuổi theo lớp”
 
 
- Tổ chuyên môn thảo luận, thống nhất
- Tổ phân công giảng dạy để BGH tham khảo bố trí theo hướng “ đuổi lớp”
9 - Rà soát lại PPCT trên cơ sở khung CT và Hướng dẫn tinh giảm của Bộ
- GV lập kế hoạch cá nhân trong đó nêu 1 đổi mới.
- Triển khai nhiệm vụ năm học
- Tổ lập kế hoạch trong đó có ít nhất 1 đổi mới; cho giáo viên đăng ký chỉ tiêu chất lượng bộ môn; đăng ký tiết kiểm tra chung.
-Triển khai BD HSG lớp 9 và 12 và dự thi VHCT
- Dự thi HSG khối 12 và Văn Hay Chữ Tốt cấp Thị xã.
- Dự giờ thăm lớp.
-Thực hiện giáo dục NGLL,HN theo chủ đề
- Phát động hội thi NCKH KT dành cho học sinh
- Tranh thủ cấp sổ điểm cái; các loại văn phòng phẩm cho GV.
-BGH kiểm tra HS-GA giáo viên
- GV chủ trì, đăng ký chỉ tiêu.
-Thảo luận, tổng kết thực tiễn góp ý thống nhất.
- Viết dự thảo, góp ý, chỉnh sữa, hoàn thiện.
- Họp cơ quan, sinh hoạt tổ chuyên môn
- Xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần
- GVBM tuyển chọn học sinh; đăng ký lịch, bồi dưỡng theo lịch, có sự linh động về phòng học.
- Góp ý, chia sẽ rút kinh nghiệm
- Ban giáo dục NGLL,HN
- Tuyên truyền dưới cờ; phát phiếu đăng ký theo lớp, gặp gỡ học sinh khá yêu thích sáng tạo.
- Nhận VPP theo phân công chuyên môn
- Hiệu phó kiểm tra
 
- Hiệu phó kiểm tra
10 -Tiếp tục BD HSG lớp 9, 12 và MTCT
 
- Tăng cường thăm lớp, ĐMPPDH, tăng cường kiểm tra thường xuyên, KT định ký; thao giảng chào mừng ĐH.
- Tổ chức thi GVDG cấp trường (08/10/2016)
-Hoàn thiện bảng kế hoạch tổ, kế hoạch cá nhân của GV
- Dự giờ thăm lớp, thao giảng định kỳ, thao giảng cấp trường (20/10)
- Tổ chức kiểm tra chung theo kế hoạch
- Duyệt đề tài nghiên cứu KHKT; tổ chức sơ khảo chọn đề tài nghiên cứu KHKT
-Thực hiện giáo dục NGLL,HN theo chủ đề
- Tổ chức thi chọn HSG  cấp trường (15/10/2016)
 
- Thao giảng liên trường Vĩnh Châu
- Cập nhật điểm 15’ vào sổ cái (1 cột)
-Tổ chuyên môn kiểm tra HS-GA tổ viên
- GV bồi dưỡng theo lịch đã đăng ký; ghi sổ đầu bài ngay sau buổi bồi dưỡng.
- GVCN phối hợp với GVBM tuyển chọn HS, nhà trường tổ chức thi.
 
 
-Phổ biến các kế hoạch tại bản kế hoạch của tổ CM và ở Website của trường.
- Sinh hoạt Tổ CM (2 lần)
- GV coi kiểm tra theo sự phân công của BGH
 
 
- Thầy Tổng và Cô Hạnh hướng dẫn.
 
-Ban giáo dục NGLL,HN
 
- Ra đề chung; chấm, trả bài, chọn đội tuyển; nộp danh sách HSG cho  Phòng.
- Mời các trường THPT Vĩnh Châu
- Tăng cường chấm chữa, cập nhật điểm kịp thời.
-Tổ trưởng, tổ phó tổ chức kiểm tra theo kế hoạch.
11 -Tiếp tục BD HSG lớp 9,12  và MTCT; đoàn HSG dự thi tại thị xã
- Đoàn HS MTCT dự thi tại Tỉnh
- Tiếp tục dạy và ôn tập lớp 12
- Tổ chức kiểm tra chung theo kế hoạch
-Thực hiện giáo dục NGLL,HN theo chủ đề
- Dự giờ thăm lớp, thao giảng định kỳ
-Thao giảng chào mừng 20/11
-Tiếp tục đề tài dự thi NC KHKT
- Tọa đàm chào mừng 20/11;
-Tổ chức hội thi đối vui để học vòng 1 năm 2016-2017
- Kiểm tra hồ sơ, GV của GV; kế hoạch cá nhân
 
- Họp sơ kết giữa học kỳ 1 quả kiểm tra chung (từ tuần 6- đến tuần 12)
- Đội tuyển HSG (T. Bình –Trưởng đoàn, hướng dẫn học sinh).
-GV thực hiện theo lịch.
-Ban giáo dục NGLL,HN
- GV coi kiểm tra theo sự phân công của BGH
- Một tiết thuộc các môn tự nhiên và một tiết thuộc các môn xã hội, nhân văn.
- Công đoàn phối hợp với chuyên môn.
 
- BGH gặp mặt PHHS và học sinh để động viên; ban tổ chức và Hội đồng thẩm định.Thành lập các tiểu ban; tập hợp câu hỏi, xây dựng ND CT hội thi.(HP kiểm tra)
 
-BGH và GVCN, văn phòng
12 - Tiếp tục dạy và ôn tập lớp 12
 - Thanh tra chuyên môn giáo viên lần 2
- Dự giờ thăm lớp, thao giảng định kỳ
- Tổ chức thi NC KHKT Vòng 2.
 
 
-Thực hiện giáo dục NGLL,HN theo chủ đề
- Tổ chức đố vui để học lần 2
- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra HKI, Làm ma trận, đề, đáp án kiểm tra học kỳ I
- Tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ giáo án của GV
- Biên soạn đề cương ôn tập HKI; Đề kiểm tra HKI
- Tổ chức theo quy định .
- Trưởng ban lên kế hoạch; Ban thanh tra trường học dự giờ góp ý tổng kết.
- Tổ Hóa chủ động hướng dẫn học sinh hoàn thành đề tài. Tổ chức sơ khảo, hoàn thiện và viết báo cáo.
-Ban giáo dục NGLL,HN
 
- Thành lập tiểu ban, tập hợp câu hỏi
- Mọi GVBM đề  ma trận, đề, đáp án rồi nộp cho BGH tổ hợp đề làm đề chính thức.
- Tổ chức theo quy định .
 
1 - Tiếp tục dạy ôn tập cho học sinh lớp 12
- Kiểm tra HKI- Sơ kết học kỳ I
- Triển khai kế hoạch học kỳ II
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra chung
- Hoàn chỉnh đề tài NCKHKT tại cơ sở
-Thực hiện giáo dục NGLL,HN theo chủ đề
- Dự giờ thăm lớp, thao giảng định kỳ
- Tiếp tục dạy và ôn tập lớp 12
- BGH kiểm tra hồ sơ giáo án của GV    
- Phân công theo phòng học
 
- Khắc phục những hạn chế về coi và ra đề  kiểm tra chung trong HKI : 2 GV/1phòng
- Chọn HSG, tổ chuyên môn phân công
- Tiếp tục tập luyện trình bày cáo đề tài KHKT
- Thành lập tiểu ban, tập hợp câu hỏi
2 - Tiếp tục dạy phụ đạo học sinh lớp 12
-Triển khai bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 8, 11
- Tổ chức kiểm tra chung theo kế hoạch,
- Thanh tra chuyên môn lần 2
- Dự giờ thăm lớp, thao giảng định kỳ
-Thực hiện giáo dục NGLL,HN theo chủ đề
- Tổ chức hội thảo cho học sinh: vấn đề tự học, tự kiểm tra đánh giá của người học sinh.
- Tổ chức Hội nghị GVCN lớp
- Tổ chuyên môn kiểm tra, hồ sơ giáo án
- Ban giám hiệu, GVMB lớp 12
 
 
 
- Ban thanh tra trường học
 
 
- Các tổ chuyên môn
 
-Ban giáo dục NGLL,HN
 
 
 
-Tổ trưởng chuyên môn
 
 
 
- Ban giám hiệu, GVMB lớp 12
- Các tổ chuyên môn
 
 
3 - Tiếp tục dạy phụ đạo lớp 12
 - Tổ chức thi thử TN.THPT quốc gia
- Dự giờ thăm lớp, thao giảng định kỳ, thao giảng cấp trường (8/3); 26/3
- Tổ chức kiểm tra chung theo kế hoạch
- Sơ kết giữa học kỳ II   
- Sơ kết công tác bồi dưỡng thường xuyên
- Dự giờ công tác chủ nhiệm lớp
-Thực hiện giáo dục NGLL,HN theo chủ đề
- Ban giám hiệu, GVMB lớp 12
- GV bồi dưỡng theo lịch đã đăng ký
 
 
- GV, Đoàn thanh niên
 
 
- Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn
 
 
- GVCN
 
-Ban giáo dục NGLL,HN
 
-Ban giám hiệu
4 - Tiếp tục dạy phụ đạo lơp 12.
- Dự giờ thăm lớp, thao giảng định kỳ
- Tổ chức kiểm tra chung theo kế hoạch
- Dự giờ công tác chủ nhiệm lớp
-Thực hiện giáo dục NGLL,HN theo chủ đề
- Thông qua các đề tài SKKN 2016.
- Làm ma trận, đề, đáp án KT HKII
- Rút kinh nghiệm về việc ứng dụng các đề tài SKKN.
- Tổ chuyên môn kiểm tra hồ sơ g. án
- Ban giám hiệu, GVMB lớp 12
- Tổ chuyên môn
 
- Tổ chuyên môn
 
 
- Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn
 
- CBGVNV đăng ký CSTĐCS
 
- Ban giáo dục NGLL,HN
 
-Tổ trưởng chuyên môn
 
 
-Tổ trưởng chuyên môn
5 - Tiếp tục dạy phụ đạo các lớp.
- Tổ chức thi HK II
- Dự giờ thăm lớp, thao giảng định kỳ
- Tổ chức kiểm tra chung theo kế hoạch
- Dự giờ công tác chủ nhiệm lớp
-Thực hiện giáo dục NGLL,HN theo chủ đề
- Tổ chức tổng kết năm học  
- Ban giám hiệu kiểm tra hồ sơ giáo án
- Ban giám hiệu, GVMB các lớp
- Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn
- GV, Đoàn thanh niên
 
- Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn
 
 
- GVCN của các lớp
 
-Ban giáo dục NGLL,HN
 
-Ban giám hiệu
-Ban giám hiệu
 
                                                                                                                       KT. Hiệu Trưởng
                                                                                                                       Phó Hiệu Trưởng
Nơi nhận                                                                                                               ( đã kí )
-BGH, các TT
-VP
-Website                                                                                                            Trương Thái Bình
 
 
                                           
 
 
 
Nguồn: thptlaihoa.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 22
Tháng 09 : 356
Năm 2020 : 7.473