STT  HỌ VÀ TÊN   NĂMSINHDÂN TỘC NĂM VÀO
ĐẢNG
                 CHỨC VỤ  GHI CHÚ
 NAM   NỮ       ĐẢNG CHÍNH QUYỀN 
1Hứa Thị Trúc Linh 1980Kinh2004Bí thư Hiệu trưởng 
2Trương Thái Bình1975 Kinh2006Phó Bí Thư P. Hiệu trưởng 
3Trương Kèn Sủ1978 Hoa2007Chi ủy viên P. Hiệu trưởng 
4Trần Hiệp Tổng1984 Kinh2009Chi ủy viên P. Hiệu trưởng CT.CĐ
5Nguyễn Văn Mảnh1982 Kinh2010Chi ủy viên TTCM 
6Huỳnh Văn Quản1983 Hoa2014Đảng viênGiáo viên 
7Ngô Hoàng Phượng1980 Khmer2005Đảng viênGiáo viên 
8Lê Ngọc Yến 1987Kinh2006Đảng viênGiáo viên 
9Nguyễn Văn Mây1983 Kinh2009Đảng viênGiáo viên PBT.ĐTN
10Châu Ngọc Trâm 1984Kinh2006Đảng viênGiáo viên 
11Nguyễn Mạnh Tường1981 Kinh2015Đảng viên TPCM 
12Sơn Chí Linh1984 Khmer2012Đảng viên TTCM 
13Phan Thanh Diễm 1982Kinh2013Đảng viênGiáo viên 
14Sơn Thị Kim Hoa 1981Khmer2010Đảng viênGiáo viên 
15Trang Mỹ Hạnh 1973Kinh2014Đảng viên TTCM 
16Huỳnh Văn Cường1978 Kinh2013Đảng viên TKHĐ PCT.CĐ
17Tăng Vành Na1977 Khmer2007Đảng viênGiáo viên 
18Cao Chí Thăm1978 Kinh2015Đảng viên TTCM 
19Tạ Chí Hào1988 Kinh2010Đảng viênGiáo viênThư ký
20Sơn Lê1976 Khmer2013Đảng viênGiáo viên 
21Huỳnh Minh Thắng1980 Kinh2012Đảng viênGiáo viên 
22Trần Quang Sang1979 Kinh2003Đảng viênGiáo viên 
23Trần Thanh Nghiệp1979 Kinh2012Đảng viênGiáo viên 
24Trương Minh Tấn1988 Kinh2015Đảng viênGiáo viên BT.ĐTN
25Phạm Tố Nữ 1989Kinh2014Đảng viênGiáo viên PBT.ĐTN
26Nguyễn Hữu Ngọc1978 Kinh2007Đảng viênGiáo viên 
27Trần Huệ Đông 1981Hoa2014Đảng viên TTCM 
28Võ Thị Hơn 1984Kinh2016Đảng viênKế toán 
29Huỳnh Huyền Trang 1988khmer2016Đảng viênGiáo viên 
30Sơn Thị Duyên An 1985Khmer2016Đảng Viên TTCM 
31Trần Ly Na 1983Kinh2016Đảng viênGiáo viên 
32Hồ Thị Thảo Quyên 1981Kinh2009Đảng viênGiáo viên 
33Lê thị Mộng Nhi 1980Kinh2013Đảng viênGiáo viên 
34Trần Ngọc An1981 Kinh2009Đảng viênGiáo viên 
35Ng.Thị Hiền Lương 1984Kinh2011Đảng viênGiáo viên 
36Trần Thúy Hằng 1981Kinh2017Đảng viênGiáo viên